Existing Clients:

Please log in to your account.
Don't have an account?

Create one here!


*Passwords must be at least eight characters long, and contain one number.


Studio Liability Release
FYFO AS medlemsvilkår. Kontrakten er løpende og gjelder fra den er signert og levert digitalt til CrossFit Sandvika (heretter CFS). Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute. Etter bindingstiden gjelder en måneds oppsigelse fra den første i hver måned. Kontrakter med binding kan bare sies opp ved å løse inn de resterende måneden av bindingstiden inkludert en måneds oppsigelse. Medlemskontrakt: •Medlemskap gir medlemmet rett til å trene ved CFS treningssenter og rett til å benytte seg av CFS til enhver tid gjeldende tilbud av treningsmuligheter og andre tjenester. • Medlemmet eller annen person som i medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. CFSs til enhver til gjeldende prisliste. • Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert. • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte ved CFS gir, og de regler som gjelder på senteret. • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte senteret. CFS fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med unntak av de tilfeller der CFS kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet. • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. • CFS forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene, i juleperioden samt påske. CFS forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende. • Kontrakten må sies opp skriftlig og sender per epost til: post@crossfitsandvika.no av hensyn til dokumenterbarhet. Oppsigelse må skje før den første i hver måned. Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av CFS må medlemmet selv ta kontakt med CFS og kontrakten er å regne som gjeldene. CFS har gjensidig oppsigelse på en måned før den første i hver måned såfremt det ikke eksisterer en avtale om bindingstid. • Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale månedsavgift m.v. + fakturagebyr til CFS. Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt. • CFS er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CFSs kontroll, og som CFS ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure). • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og CFS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. • Medlemmet plikter å sette seg inn i de til en hver tid gjeldene reglene for frys og kansellering med mer under ”Cancelation policy” på crossfitsandvika.com.